Select Language

Leren van eigen 'fouten'

(Productie-)organisaties streven naar 'first time right', maar maken nog nauwelijks gebruik van geschikte software om te leren van eerdere ervaringen.
Meer dan 90% van de kennis van een gemiddelde werknemer is tijdens het werk aangeleerd. En tussen de 60% en 90% van de onnodige kosten binnen een organisatie kan direct worden toegewezen aan menselijke fouten. Op basis van deze informatie kan terecht worden geconcludeerd dat organisaties vooral leren van processen die niet in één keer goed gaan.

Een bedrijf verliest 3% tot 15% van haar omzet aan faalkosten

Het grootste gedeelte van de faalkosten is toe te wijzen aan 'human error'. En zo wordt het berekenen van het trainingsrendement een eenvoudige rekensom. iSee iKnow hanteert daarbij het begrip 'Break-even-trainingstijd'. Deze kan worden bepaald door faalkosten terug te rekenen naar een equivalent van het aantal manuren van de medewerkers die deze kosten kunnen veroorzaken of voorkomen. Dagelijkse problemen kunnen bijvoorbeeld een break-even-trainingstijd hebben van 7 minuten of zelfs 50 seconden. iSee iKnow maakt het mogelijk om een zeer lage break-even-trainingstijd te realiseren. Daardoor kunnen zeer veel non-conformiteiten economisch verantwoord worden ingevoerd als bedrijfsspecifiek lesmateriaal.

iSee iKnow delegeert kennismanagement naar de werkvloer

Het managen van de parate kennis is - procesmatig gezien - een onderdeel van de 'conformance-processen'. Dit zijn processen die ervoor zorgen dat de primaire processen volgens de vastgestelde normen verlopen (net als bijvoorbeeld kwaliteitssystemen). Managers en QA- en Lean-specialisten, die bekend zijn met faalkosten-pareto’s, FMEA-priorisering en CI (Continue Verbeteren), hebben met iSee iKnow hét gereedschap om parate kennis te borgen.
 

Beginnersfouten voor gevorderden

Beginnersfouten worden deels voorkomen met basiskwalificaties. Maar vooral Kwaliteitsmanagers weten dat ook ervaren medewerkers regelmatig 'beginnersfouten' maken. Menselijke fouten nemen namelijk toe bij minder frequent voorkomende situaties. Dit komt doordat de veroorzakers geen routine kunnen ontwikkelen. Medewerkers hebben daarom veel baat bij trainingen op bedrijfsspecifieke zeldzamere voorvallen. iSee iKnow dekt zowel de basiskwalificatie als kennisonderhoud voor gevorderden.

Signalering-Actie-Combinatie

ISee iKnow hanteert het begrip 'SAC’. SAC staat voor Signalering-Actie-Combinatie. Geautoriseerde werknemers kunnen 'Signaleren' met foto’s, deze uploaden en vervolgens 'Acties' ingeven (best practices). Experts treden meer op als moderator en geven de 'Combinaties' (beoordeling van ideeën en validatie) in, waarna de doelgroep hier met een adaptief trainingssysteem op kan worden getraind. Op deze manier wordt zeer efficiënt bedrijfsspecifieke kennis gevangen en verspreid.

Formele toetsing en theorie

iSee iKnow is naadloos gecombineerd met formelere leermethoden. Expertise buiten de eigen organisatie kan eenvoudig betrokken worden bij de validatie en formalisatie van ervaringen. Maar deze bronnen kunnen ook theoretische onderbouwing koppelen aan de casuïstiek. Deze functionaliteit vormt een ijzersterke combinatie.

iSee iKnow legt een 'deken' van kennismanagement over de hele organisatie onder het motto: vele handen maken licht werk.

De casuïstiek uit het informele leertraject is beschikbaar voor formele verificatie en certificering met expiratiedata

iSee iKnow heeft de kenmerken van een toetssysteem dat voor het informele leren op een andere manier wordt gebruikt. Door deze overeenkomst is het systeem uitermate geschikt om kennis periodiek te toetsen. Een planningssysteem bewaakt de expiratiedata. En met deze integratie kan iSee iKnow werknemers zowel op inspanningsverplichting als op resultaatverplichting monitoren.

“iSee iKnow bevalt uitstekend. Bij de implementatie zijn we indertijd goed begeleid door een consultant van iSee iKnow. iSee iKnow is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden.“ Hans Beekhuizen, Manager Opleiding en Ontwikkeling Verzekeringen bij Yarden.

Trainingsrendement = relevante kennis / trainingstijd

Relevante kennis

Veel kennis is bedrijfsspecifiek, maar de uitgangspunten zijn vaak generiek. Het concept focust automatisch op de relevante kennis. Wanneer een belangrijk geachte leerterm nooit voor problemen zorgt, mag met recht worden afgevraagd of deze moet worden getraind. Blijkbaar voorkomen andere systemen binnen de organisatie (zoals automatisering, poka yoke, QA, Supervisie, etc.) een afwijking. Feedback van werknemers en individuele leersnelheden geven inzicht in de moeilijkheidsgraad en of de casuïstiek theoretisch moet worden ondersteund. Wij stimuleren kennisdeling bij branchegenoten buiten het concurrentieveld en ook leerbedrijven kunnen kennis toevoegen. Zowel voor het in stand houden van de relevante kennis als het toevoegen van nieuwe kennis geldt: Vele handen maken licht werk.

De organisatie zou optimaal functioneren wanneer alle referentiekaders van alle werknemers aan elkaar gelijk zijn. De communicatie verloopt dan in hoge mate gestandaardiseerd en efficiënt. Werknemers die jaren samen aan een zelfde machine staan, hebben immers soms aan één handgebaar voldoende om elkaar te begrijpen. Men spreekt dan van een goed op elkaar ingewerkt team.
Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich de nieuwe werknemers die met een min of meer formeel inwerkprogramma een basiskwalificatie verwerven. Het grote gebied tussen deze twee uitersten in, is het werkveld van iSee iKnow: onvoldoende kennis veroorzaakt faalkosten of werknemers worden overvoerd met minder relevante informatie. Gezien vanuit het oogpunt van Management & Control is de afstand tot de HR(D) te groot en te detaillistisch. En de werkvloer zelf is te veel gericht op de korte termijn. ISee iKnow ontzorgt uw kennismanagementproblematiek in dit cruciale gebied.

Trainingstijd

Kennisverwerving kost tijd, maar verschilt per persoon en per leerterm. Er is wel sprake van een positief verband tussen tijdsbesteding en kennisverwerving. Tijdswinst is mogelijk door:
A) Gebruik te maken van een elektronische leeromgeving. Dit bespaart op organisatiekosten en didactische manuren.
B) Het gebruik van eigen voorvallen en foto's. Deze besparen tijd bij het overbrengen van de context van een leerterm. Bovendien verzorgt een eigen foto het visuele ankerpunt voor de 'impliciete herhaling' van de leerterm.
C) In tegenstelling tot social learning wordt tijd bespaard in de peer-to-peer communicatie. Alle communicatie loopt via moderators die passerende kennisregels direct veredelen voor het trainingssysteem.